در این بخش از فروشگاه مقاومت های معمولی 1/8 ، 1/4 ، 1/2 ، 1 ، 2 و 3 وات با درصد خطای 1% و 5% قرار گرفته است . در هنگام سفارش ابتدا مقدار مقاومت و سپس مقدار توان و میزان خطای آن را انتخاب کنید.

مقاومت های معمولی هیچ محصولی در این دسته بندی موجود نیست

زیرشاخه‌ها

 • مقاومت معمولی 1/8 وات

  در این بخش از فروشگاه مقاومت های معمولی 1/8 وات با درصد خطای 5% قرار گرفته است. 

  این مقاومت ها دارای کیفیت مناسب میباشند

 • مقاومت معمولی 1/4 وات

  در این بخش از فروشگاه مقاومت های معمولی 1/4 وات با درصد خطای 5% قرار گرفته است. 

  این مقاومت ها دارای کیفیت مناسب میباشند

 • مقاومت معمولی 1/2 وات

  در این بخش از فروشگاه مقاومت های معمولی 1/2 وات با درصد خطای 5% قرار گرفته است. 

  این مقاومت ها دارای کیفیت مناسب میباشند

 • مقاومت معمولی 1 وات

  در این بخش از فروشگاه مقاومت های معمولی 1 وات با درصد خطای 5% قرار گرفته است. 

  این مقاومت ها دارای کیفیت مناسب میباشند

 • مقاومت معمولی 2 وات

  در این بخش از فروشگاه مقاومت های معمولی 2 وات با درصد خطای 5% قرار گرفته است. 

  این مقاومت ها دارای کیفیت مناسب میباشند

 • مقاومت معمولی 3 وات

  در این بخش از فروشگاه مقاومت های معمولی 3 وات با درصد خطای 5% قرار گرفته است. 

  این مقاومت ها دارای کیفیت مناسب میباشند

 • مقاومت دقیق (1% خطا) 1/4 وات

  در این بخش از فروشگاه مقاومت های معمولی 1/4 وات با درصد خطای 1% قرار گرفته است. 

  این مقاومت ها دارای کیفیت بسیار بالا بوده و جهت استفاده در برد های الکترونیکی دقیق  و صنعتی مناسب میباشند.

 • مقاومت دقیق (1% خطا) 1/8 وات

  در این بخش از فروشگاه مقاومت های معمولی 1/8 وات با درصد خطای 1% قرار گرفته است. 

  این مقاومت ها دارای کیفیت بسیار بالا بوده و جهت استفاده در برد های الکترونیکی دقیق  و صنعتی مناسب میباشند.